Λειτουργία μεγαφωνικών κατά την προεκλογική περίοδο

  0
  68

  Μετά από την ανακοίνωση της κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012  καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ως ακολούθως:
  1. – Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και κατά τις παρακάτω ώρες:
  α) Από 19.00 – 22.00 την προηγούμενη από τη συγκέντρωση ημέρα.
  β) Από 11.00-13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης.
  γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης, και
  δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης.

  2.- Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της προηγουμένης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.

  3.- Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, κάθε μορφής, σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τα κόμματα ή  τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων σε χώρους που θα παραχωρηθούν σε αυτούς από τους δήμους, έστω και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.
  4.- Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, σε εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχημάτα, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα ή σχολεία.

  5.- Ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής.

  6.- Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, κάθε μορφής, από εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων ή των συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων κατά την παραμονή και την ημέρα των εκλογών.