Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά

  0
  124
  Την Τρίτη 23
  Οκτωβρίου 2012, στις 7μμ, συνέρχεται σε τακτική του συνεδρίαση το Δημοτικό
  Συμβούλιο Παλαμά, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας
  Προαστίου της Δημοτικής Ενότητας Σελλάνων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1.
  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Δήμου
  Παλαμά  [Γ΄ Τρίμηνο]. Εισηγήτρια κα Αθηνά
  Μπαρτζιώνα.
  2. Αναμόρφωση
  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή Τελών
  Καθαριότητας και Φωτισμού της Έδρας  του
  Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2013. Εισηγητής κ.

  Δήμαρχος.

  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Καθορισμό βοσκήσιμων
  εκτάσεων και επιβολή Δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2013 και ορισμός
  Επιτροπής για τη διαπίστωση της νόμιμης ή αυθαίρετης χρήσης των καθορισμένων
  εκτάσεων. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή Τέλους χρήσης
  πεζοδρομίων,  πεζόδρομων, πλατειών και
  οδών για το οικονομικό έτος 2013. Εισηγητής
  Δ.Σ. κ. Αντώνιος Θεοδώρου.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή Τέλους Ακίνητης
  Περιουσίας  (Τ.Α.Π). για το οικονομικό
  έτος 2013. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή Τέλους επί των
  ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
  καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2013. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της συνολικής
  προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ.
  Παλαμά». Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της συνολικής
  προθεσμίας για την εκτέλεση του υποέργου: «Δίκτυο Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά». Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
  10. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
  του έργου: «Καθαρισμός και Διάνοιξη Αρδευτικών Καναλιών». Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
  11. Συζήτηση και λήψη
  απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 22/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλαμά. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.
  Δημήτριος Πάτας.
  12. Συζήτηση και λήψη
  απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 23/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλαμά. Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Πάτας.
  13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας
  εκδηλώσεων της Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος.
  14. Τροποποίηση της αριθμ.: 29 / 2012 απόφασης του Δημοτικού
  Συμβουλίου. Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου των Προέδρων των
  ΕΟΑΣΝ Λάρισας, ΕΟΑΣ Καρδίτσας και ΟΑΣ Τρικάλων. Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Διευθυντή του
  Δημοτικού Σχολείου της  Τοπικής Κοινότητας
  Φύλλου. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Καραγιάννης.
  17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αναστασίου
  Μπερνάρα του Νικολάου. Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
  18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Φίλιππου
  Αβραμόπουλου. Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ.